hansschreuder.net

hansschreuder.net analyseert vraagstukken rondom de fiets en adviseert overheden en bedrijven over de wisselwerking tussen fietsbeleid en technologie. Het bedrijfsleven heeft soms prachtige technologie, maar is uiteraard vooral gebrand op het pushen van hun eigen innovaties. Bij gemeenten ontbreekt het soms aan overzicht van alle mogelijkheden. Gezamenlijk is dat onvoldoende om te komen tot integraal goede oplossingen waar de Nederlandse fietser wat aan heeft.

hansschreuder.net biedt een luisterend oor voor de vragen van klanten, en analyseert deze vanuit een ontwerpachtergrond en innovatieve denkkracht. Het streven is minder technology-push en meer integrale oplossingen. Sociaal en duurzaam.

hansschreuder.net analyses issues around bicycle-use and advises governments and companies on the interaction between bicycle policies and technology. Business sometimes develops beautiful technology, but of course, it is keen on pushing its own innovations. In government, the overview of the diverse possibilities often is missing. Together, that is insufficient to achieve integrally good solutions that our cyclists deserve.
hansschreuder.net lends a listening ear to customer questions, analyzing them from a design background and innovative thinking. hansschreuder.net aims for less technology push and more integral solutions. Social and sustainable.

Over mij

About me

Ik ben opgeleid aan de Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem als productontwerper. Vooral getraind in het herkennen van de kern van een vraagstuk en het genereren van verschillende oplossingsrichtingen. Ik beschik over een brede belangstelling voor technische, sociale en maatschappelijke vraagstukken en houd ervan daarin de samenhang te zoeken. Creativiteit speelt daarbij vanzelfsprekend een belangrijke rol: out of the box staat niet voor niets op mijn visitekaartje.

Na mijn opleiding heb ik vooral als zelfstandige gewerkt, vanaf ongeveer 2005 was ik lange tijd werkzaam in de deelfietssystemen. Eerst bij Bikedispenser.com, waar ik verantwoordelijk was voor sales en ontwikkeling van deze fiets-uitgifteautomaat. Daarna bij velogic BV dat met name actief was in de software voor fiets-management systemen. Sinds een aantal jaren werk ik als zelfstandig adviseur en ontwikkelaar, vooral op gebied van fietsbeleid en innovatie.

I was educated at the Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem as a product designer. Particularly trained in recognizing the core of a question and generating different angles for solutions. I have a broad interest in technical, human and social issues and my ambition is to integrate these. Creativity, of course, plays an important role: for that reason Out of the box has been printed on my businesscard.

After my education, I worked mainly as an independent professional. From around 2005 I was active in the field of bike-sharing systems. First at Bikedispenser.com, where I was responsible for sales and development of this bicycle-vending machine. Then at Velogic BV, which was active in the bicycle management software. From 2015 onwards I work as an independent adviser and developer, in the field of bicycle policy and innovation.

Projecten

Projects

Bikedispenser

De Bikedispenser is een zeer compacte uitgifte-automaat voor huurfietsen, die worden opgeslagen op minder dan 20 cm. afstand van elkaar. Ik was mede-uitvinder en mede-oprichter van het bedrijf en was onder andere verantwoordelijk voor sales en ontwikkeling. Er zijn in totaal 7 Bikedispensers gerealiseerd.

The Bikedispenser is a very compact dispenser for rental bikes, which are stored in less than 20 cm. distance from each other. I was co-inventor and co-founder of the company and was responsible for sales and development. A total of 7 Bike dispensers have been realized.

Stadswerkplaats Fiets

Voor de gemeente Arnhem heb ik in 2016 en 2017 samen met Marko van der Vegt een serie workshops/seminars ontwikkeld rond het thema fiets, uiteraard gefocust op Arnhem. Vanuit alle aandacht voor de fiets als gevolg van de Giro-start in 2016 en de Internationale fietsconferentie Velo-city 2017, is gezocht naar het behouden van dat momentum voor de stad. Hoe krijgen we in Arnhem meer mensen aan het fietsen, en hoe moeten we de stad daarvoor inrichten? De resultaten van de sessies zijn te vinden op de website van Stadswerkplaats Fiets.

Together with Marko van der Vegt, I developed a series of workshops / seminars around the bike in 2016 and 2017 for the municipality of Arnhem. Because of all the focus on cycling as a result of the Giro start in 2016 and the International Bicycle Conference Velo-city 2017, we were aiming to maintain that momentum for the city. How do we get more people in Arnhem on bicycles, and how do we design the city and its policies to achieve that? The results of the sessions can be found on the website (only in Dutch)

BikeBubble

Samen met SpringtimeLabs wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een systeem om meer controle te krijgen op fietsparkeren in onze steden. De openbare ruimte is beperkt, er komen meer en meer fietsen waarbij ongeveer 20% van de beschikbare plekken wordt ingenomen door weesfietsen. Handhaving is stroperig, tijdrovend en duur. Meer grip op deze opgave lijkt voor veel gemeenten een aantrekkelijk perspectief. De BikeBubble is een virtuele ruimte, waar fietsen met een chip automatisch in- en uitchecken. Hierdoor ontstaat een sluitende administratie van aantallen, stallingsduur en locaties. Fietsen staan in de BikeBubble virtueel bewaakt wat het risico op diefstal aanzienlijk verkleint.

Together with SpringtimeLabs, a system to gain more control of bicycle parking in our cities is being developed. Public space is limited, more and more bicycles are in our streets, while around 20% of the available parking-spaces is being occupied by bikes that are rarely used (eg. orphan-bikes). Enforcement is slow, time consuming and expensive. More grip on this task seems an attractive perspective for many municipalities. The BikeBubble is a virtual space, where bicycles with a chip are automatically checked in and out. This results in a tight administration of numbers, storage time and locations. Bikes are virtually monitored in the BikeBubble, which significantly reduces the risk of theft.

Zehus

Het Italiaanse bedrijf Zehus heeft een achterwielnaaf ontwikkeld waarin motor, batterij, sensoren en software zijn geïntegreerd. Daarmee kan een hybride e-bike worden gebouwd die bij remmen, afdalen en wind-mee condities energie opwekt die beschikbaar is tijdens optrekken en beklimmingen. hansschreuder.net ondersteunt Zehus bij het ontwikkelen van een deelfietsprogramma rond deze innovatie als onderdeel van het Europese Horizon 2020 programma. Naar verwachting zal in 2018 in Arnhem een eerste pilot plaatsvinden. Zie www.zehus.it

The Italian company Zehus has developed a rear hub that incorporates engine, battery, sensors and software. This facilitates the building of a hybrid e-bike that, when braking, descending or when having back-wind, generates energy available during racing and climbing. hansschreuder.net supports Zehus in developing a sharing program around this innovation as part of the European Horizon 2020 program. It is expected that a first pilot will take place in Arnhem in Arnhem in 2018. See www.zehus.it

Contact

Hans Schreuder
Heselbergherweg 26
6821 JR Arnhem
Nederland


m: +31 6 290 44 55 6
e: info@hansschreuder.net


U kunt ook gebruik maken van het contactformulier

You can also use this contactform